Former Grand Imams

1679 - 1690 Sheikh Muhammad al-Kharashi
1690 - 1694 Sheikh Ibrahim al-barmawi
1694 - 1708 Sheikh Muhammad al-Nasharti
1708 - 1711 Sheikh Abd al-Baqi al-Qalini
1711 - 1721 Sheikh Muhammad Shanan
1721 - 1725 Sheikh Ibrahim al-Fayyumi
1725 - 1758 Sheikh Abdullah al-Shubrawi
1758 - 1767 Sheikh Muhammad al-Hiffnawi
1767 - 1768 Sheikh Abd al-Rauf al-Sajini
1768 - 1778 Sheikh Ahmed al-Damanhuri
1778 - 1793 Sheikh Ahmed al-Arusi
1793 - 1812 Sheikh Abdullah al-Sharqawi
1812 - 1818 Sheikh Muhammed al-Shanawani
1818 - 1829 Sheikh Muhammed al-Arusi
1829 - 1830 Sheikh Ahmed al-Damhuji
1830 - 1834 Sheikh Hasan al-Attar
1834 - 1838 Sheikh Hasan al-Quwaysini
1838 - 1847 Sheikh Ahmed al-Sa'im al-Safti
1847 - 1860 Sheikh Ibrahim al-Bajuri
1864 - 1870 Sheikh Mustafa al-Arusi
1870 - 1882 Sheikh Muhammad al-Mahdi
1882 - 1895 Sheikh Shams al-Din Muhammad al-Imbabi
1895 - 1900 Sheikh Hassunah al-Nawawi
1900 - 1900 Sheikh Abd al-Rahman al-Qutb al-Nawawi
1900 - 1904 Sheikh Salim al-Bishri
1904 - 1905 Sheikh Ali al-Biblawi
1905 - 1909 Sheikh Abd al-Rahman al-Shirbini
1909 - 1909 Sheikh Hassanuh al-Nawawi
1909 - 1917 Sheikh Salim al-Bishri
1917 - 1927 Sheikh Muhammad al-Jizawi
1927 - 1929 Sheikh Muhammad al-Maraghi
1929 - 1935 Sheikh Muhammad al-Zawahiri
1935 - 1945 Sheikh Mustafa al-Maraghi
1945 - 1947 Sheikh Mustafa Abd al-Rizq
1948 - 1950 Sheikh Muhammad Ma'mun al-Shinnawi
1950 - 1951 Sheikh Abd al-Majid Salim
1951 - 1952 Sheikh Ibrahim Hamrush
1952 - 1952 Sheikh Abd al-Majid Salim
1952 - 1954 Sheikh Muhammad al-Khadi Husayn
1954 - 1958 Sheikh Abd al-Rahman Taj
1958 - 1963 Sheikh Mahmud Shaltut
1963 - 1969 Sheikh Hassan Mamoun
1969 - 1973 Sheikh Muhammad al-Fahham
1973 - 1978 Sheikh Abdel Halim Mahmoud
1979 - 1982 Sheikh Muhammad Abd al-Rahman Bisar
1982 - 1996 Sheikh Gad al-Haq
1996 - 2010 Sheikh Muhammad Sayyid Tantawy